Misja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BRZEGU

 

PRZEDSZKOLE:

·       Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo

i bezpieczeństwo innych.

·       Promuje ekologiczny sposób życia w zgodzie z przyrodą (budzi ciekawość otaczającym światem)

·       Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców; rozwija więź emocjonalną

i poczucie wspólnoty z rodziną.

·       Stwarza przyjazną , domową atmosferę oraz  zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera je w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

·       Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa,

w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie i innych ludzi i otaczającego go świata.

·       Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.

·       Jest otwarte na potrzeby społeczności lokalnej.

·       Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.

·       Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

·       Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

·       Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie  z problemami.

·       Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby i prawa, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.

·       Stwarza optymalne warunki do pracy.

·       Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

·       Integruje dzieci pełno i niepełnosprawne.

·       Oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczna i logopedyczną.