PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4

W BRZEGU

 

1.       Wstęp

 

Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

 

Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011. Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci w małym stopniu potrafią działać zespołowo, nie przestrzegają reguł społeczności dziecięcej, zdarzają się wśród nich konflikty i przypadki agresji wobec innych przedszkolaków lub niszczenia zabawek.

 

Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

 

Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.

 

2.       Podstawy prawne programu wychowawczego:

 

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17),

·         Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),

·         Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).        

·         Statut przedszkola.

 

3.       Cele programu:

 

·         kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

·         kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

·         wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

·         wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

·         wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

·         kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.

 

4.   Model absolwenta

 

Absolwent przedszkola:

 

·      przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych,

·      samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,

·      wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także wyszydzać i szykanować innych,

·      dba o swoje zdrowie, orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,

·      wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,

·      wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie,

·      wie, jakiej jest narodowości,

·      wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

5.       Założenia programu i formy realizacji

 

Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji.

 

 

 

 

6.        Formy oddziaływań wychowawczych:

 

·         zabawy samorzutne,

·         zajęcia i zabawy zorganizowane,

·         spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu.

 

7.       Metody pracy wychowawczej

 

·         aktywizujące (drama, wystawa, pokaz),

·         podające(opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem),

·         problemowe(gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki rodzajowe).

 

8.       Zadania wychowawcze

 

Dyrektor przedszkola:

 

·         dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,

·         koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,

·         stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.

 

Nauczyciele:

 

·         poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,

·         organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,

·         rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy,

·         propagują zasady kulturalnego zachowania,

·         troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

·         tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,

·         stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,

·         eliminują zachowania niepożądane,

·         ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

Rodzice:

 

·         dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,

·         współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

 

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 

·         reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,

·         wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.

 

Rada Rodziców:

 

·         reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces

wychowawczy przedszkola,

·         współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

·         współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego przedszkola.

 

9.       Uroczystości i imprezy przedszkolne:

 

·         Pasowanie na przedszkolaka,

·         Wybory burmistrza przedszkola,

·         Rocznica Odzyskania Niepodległości,

·         Andrzejki,

·         Mikołajki,

·         Jasełka,                        

 

·         Dzień Babci i Dziadka,

·         Bal karnawałowy,

·         Walentynki,

·         Święto Wiosny,

·         Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski,

·         Festyn rodzinny,

·         Przedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej,

·         Dzień Dziecka,

·         Zielone przedszkole,

·         Wycieczki.

 

 

10.   Ewaluacja – kryteria sukcesu

 

Dzieci:

 

·         potrafią działać zespołowo, a relacje panujące w grupie są prawidłowe,

·         radzą sobie w sytuacjach trudnych,

·         są odpowiedzialneza swoje zachowanie,

·         realizują twórcze i prozdrowotne postawy.